Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
a

Deklaracja dostępności

  /  Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkolabukowina.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014.02.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.08.31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
 • występuje w pełni wyjustowany tekst,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Tandek, dyrekcja.bukowina@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 861 12 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie zajmuje dwa budynki. Do wejścia budynku głównego szkoły znajdującego się naprzeciw ulicy prowadzą schody. Budynek ten posiada również wejście boczne od strony boiska.

Do wejścia głównego drugiego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu lub wózków dziecięcych (od strony boiska). Do wejścia bocznego znajdującego się od strony ulicy prowadzą schody.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły osobie o specjalnych potrzebach może zostać udostępnione miejsce parkingowe blisko wejścia.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku głównym na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynkach nie ma windy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

Faks: +48 59 681 12 70

E-mail: dyrekcja.bukowina@wp.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Informacje dodatkowe

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.
 2. W prawym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą:
 • ustawiać kontrast: odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów;
 • podświetlać odnośniki;
 • powiększyć rozmiar tekstu: 4 stopnie;
 • zwiększyć odstępy między znakami: 3 stopnie;
 • zablokować animacje;
 • zastosować czcionki dostosowane dla osób z dysleskją;
 • zmienić kursor myszki na: duży kursor, maskę do czytania, wskaźnik do czytania;
 • ustawić odległość między wierszami tekstu: 3 stopnie;
 • wyrównać tekst: do lewej, do prawej, na środek, wyjustować.