Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” pozyskało kolejne środki unijne na realizację projektu. Tym razem projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany jest do uczniów i uczennic Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Projekt pt. „ Najdalej zajdzie ten, kto wie dokąd idzie ” realizowany jest w okresie od lutego 2014 r. do października 2015 r.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych 61 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Osiągnięcie celu głównego warunkowane będzie realizacją celów szczegółowych projektu, do których zaliczyć należy:

 • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez udział w zajęciach wyrównawczych,

 • rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych i ogólnorozwojowych,

 • zwiększenie świadomości wyboru drogi życiowej za sprawą poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów.


Beneficjentami projektu są uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. Zajęcia wyrównawcze adresowane są do uczniów słabszych, mających problemy w nauce, natomiast zajęcia dodatkowe i ogólnorozwojowe dla uczniów zdolnych, chcących poszerzać swoją dotychczasową wiedzę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej mogą wybrać określony rodzaj wsparcia spośród następujących rodzajów zajęć:

 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,

 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,

 • zajęcia dodatkowe (koło przedmiotowe) z informatyki,

 • zajęcia dodatkowe (koło przedmiotowe) z przyrody.

Ponadto wszyscy uczniowie zostaną objęci diagnozą logopedyczną, a osoby potrzebujące pomocy w tym zakresie będą uczęszczały na zajęcia indywidualne z logopedą. Dodatkowo każdy uczeń będzie mógł skorzystać z poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej.


Nieco szersza oferta rodzajowa została przygotowana dla uczniów Gimnazjum. Na tym poziomie nauki uczniowie będą mogli wybrać interesujące ich zajęcia spośród następujących:

 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

 • zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego,

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,

 • zajęcia dodatkowe (koło przedmiotowe) z dziennikarstwa,

 • zajęcia dodatkowe (koło przedmiotowe) z informatyki,

 • zajęcia dodatkowe (koło przedmiotowe) z języka angielskiego,

 • zajęcia ogólnorozwojowe – zajęcia szaradziarskie,

 • zajęcia ogólnorozwojowe – zajęcia z informatyki z wykorzystaniem platformy,

 • zajęcia pedagogiczne.

Ponadto każdy uczeń będzie mógł skorzystać z poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej.


Każdy uczeń biorący udział w zajęciach wyrównawczych otrzyma bezpłatnie podręczniki i/lub ćwiczenia do zajęć. Ponadto pracownia w Szkole Podstawowej zostanie wyposażona w sześć nowoczesnych mikroskopów oraz w zestaw różnorodnych preparatów mikroskopowych do obserwacji. Z kolei w Gimnazjum dwie sale zostaną wyposażone w najnowocześniejsze tablice interaktywne. Interaktywne lekcje pozwolą na wyłuskanie i zanotowanie z całości przekazywanego materiału kwestii najistotniejszych. W końcowym efekcie poprawi to jakość nauczania i sposób przyswajania wiedzy.


Zwiększenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce nastąpi za sprawą udziału uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w wyjazdach edukacyjnych. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w jednym wyjeździe edukacyjnym. Wyjazdy zostaną zorganizowane do Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz do Centrum Hewelianum w Gdańsku.


Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Najdalej zajdzie ten, kto wie dokąd idzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego