W okresie od 20.06.2013 r. do 31.08.2014 r. Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” realizuje projekt „Mamo, tato! Zostaję w przedszkolu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest poprawa szans edukacyjnych 15 dzieci z terenu wiejskiej Gminy Cewice poprzez upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez wygenerowanie w Niepublicznym Przedszkolu w Bukowinie dodatkowych miejsc dla piętnastu 5-latków oraz zwiększenie ich kompetencji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i wyjazdach edukacyjnych.

Każdy biorący udział w projekcie pięciolatek będzie uczestniczył w zajęciach plastycznych, taneczno-teatralnych, nabywał podstawowe umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim, a także będzie miał zapewnioną opiekę logopedyczną. Dopełnieniem bogatego i urozmaiconego programu wychowania przedszkolnego będą wyjazdy edukacyjne do Teatru Lalek w Słupsku,Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz do kina w Lęborku.

Wielką atrakcją będą również warsztaty ekologiczne z prezentacją ptaków drapieżnych. Wszystkie zajęcia w ramach projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a tym samym są całkowicie bezpłatne dla uczestników.

----------------------------------------------------------------------

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt pt. „Mamo, tato! Zostaję w przedszkolu”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego